Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

87

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 06 дугаар сарын 22-ны

өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
 

1

 

 

Төрийн албаны зөвлөлөөс хүргүүлсэн Монгол бичгийн чадавхи сайжруулах, сургалтад хамруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний тайланг ирүүлэх 2021.06.25 Сумдын Засаг дарга, Засаг даргын харьяа газар, хэлтэс, агентлагууд
 

2

 

 

Аймгийн Засаг даргын 01 албан даалгаврын хагас жилийн тайланг ирүүлэх 2021.06.25 Сумдын Засаг дарга, Засаг даргын харьяа газар, хэлтэс, агентлагууд, Орон нутгийн өмчит аж, ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрууд
3 Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн хагас жилийн тайланг ирүүлэх 2021.06.25 Сумдын Засаг дарга, Засаг даргын харьяа газар, хэлтэс, агентлагууд