Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

113

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
 

1

 

 

Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээ, байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайланг ирүүлэх 2021.06.15 Сумдын засаг дарга, аймгийн Засаг даргатай гэрээ байгуулсан бүх байгууллагууд