Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

276

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
 

1

 

 

Засгийн газрын 2020 оны 216 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтийг хангах журам”-ын дагуу Стратеги төлөвлөгөөг боловсруулж, харьяа хэлтсүүдээрээ хянуулж, аймгийн Засаг даргаар батлуулах 2021.05.21 Засаг даргын харьяа газар, хэлтэс, агентлагууд, Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар
 

2

 

 

Хагас жилийн тайланг гаргаж, харьяа хэлтсүүддээ ирүүлэх

–       Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт

–       Аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт

–       Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт

–       Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

2021.05.21 Сумдын Засаг дарга, Засаг даргын харьяа газар, хэлтэс, агентлагууд
3 Вакцинд хамрагдсан албан хаагчдын судалгааг гаргаж харьяа хэлтэстээ ирүүлэх 2021.05.11 Сумдын Засаг дарга, Засаг даргын харьяа газар, хэлтэс, агентлагууд, ОНӨААТҮГ-ууд