Сумдын сонгуулийн хороодод цахим сургалтыг зохион байгууллаа

43

2021 оны Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийг зохион байгуулах аймаг, сумдын сонгуулийн хороод сонгуулийн ерөнхий хорооноос батлагдсан хуваарийн дагуу байгуулагдаж 5 сарын 5-ны өдөр аймгийн сонгуулийн хорооноос сумдын сонгуулийн хороодод ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль, холбогдох журам болон сонгуулийн ерөнхий хорооноос өгсөн чиглэлийн дагуу цахим сургалтыг зохион байгууллаа.