Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

229

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
 

1

 

 

“Нийтийн эрүүл мэндийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4,5 дугаар сарын биелэлтийг хугацаанд нь ирүүлэх 5 сарын 25-ны дотор Бүх байгууллагын дарга нарт
 

2

 

 

Байгууллагууд өөрсдийн хариуцсан талбайн модны цэнэг усалгааг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх 5 сарын 8-ны дотор Бүх байгууллагын дарга нарт
3 “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн хэрэгжилт, харилцаа хандлагыг сайжруулахад авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар байгууллага хамт олны хүрээнд хэлэлцүүлэн, саналыг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст ирүүлэх 5 сарын 10-ны дотор Бүх байгууллагын дарга нарт