Бүх нийтийн бэлэн байдлын хугацааг сунгасантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай аймгийн Засаг даргын А/123 дугаар захирамж

62

Бүх нийтийн бэлэн байдлын хугацааг сунгасантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай аймгийн Засаг даргын А/123 дугаар захирамж