Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

269

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

 

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
 

1

 

 

Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл явагдаж байгаатай холбогдуулан Баягууллагын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг өнөөдрийн дотор төрийн албаны зөвлөлийн цахим хаягаар хүргүүлж, хүргүүлсэн эсэх талаар ТЗУХ-т мэдэгдэх 3 сарын 15-ны дотор ОНӨААТҮГ-аас бусад бүх төрийн байгууллагууд
 

2

 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 211 дугаар тогтоолын 5-д заасны дагуу Төрийн байгууллагын дулаан, цэвэр, бохир ус, хог хаягдлын төлбөр хураамжийн зардлыг төсөвлөсөн хэмжээнээс бууруулахгүй, өөр зардалд шилжүүлэхгүйгээр дулаан, ус хангамж, ариутгах татуурга, хог хаягдлын үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагад шууд шилжүүлэх Сар бүр Бүх байгууллагын дарга нарт
3 Өнгөрсөн 03 сарын 14-ны өдрийн цаг агаарын ноцтой үзэгдлээс шалтгаалан учирсан хохирлын үнэлгээг аймгийн хэмжээнд хийж, танилцуулах 3 сарын 22-ны дотор Аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга болон Сумдын Онцгой комиссын дарга нарт