ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН 2021 ОНЫ ТУШААЛУУД

164

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ДАРГЫН 2021 ОНЫ ТУШААЛУУД

Баримтын индекс Баримтын он, сар, өдөр Баримтын тэргүү Үзэх
01 А-01 2021.01.18 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
02 А-02 2021.01.18 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
03 А-03 2021.01.18 АЗДТГ-ын орон тоо, цалин санг батлах тухай Үзэх
04 А-04 2021.01.18 Алба хаагчдын цалин нэмэгдлийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
05 А-05 2021.01.27 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
06 А-06 2021.01.29 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
07 А-07 2021.02.05 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
08 А-08 2020.02.10 Сар шинийн баярын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай Үзэх
09 А-09 2021.02.23 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
10 А-10 2021. Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
11 А-11 2021.03.05 Спортын хамтлаг томилон ажиллуулах тухай Үзэх
12 А-12 2021.03.05 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
13 А-13 2021.03.09 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
14 А-14 2021.03.18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
15 А-15 2021.03.24 Ур чадварын нэмэгдэл олгох туай Үзэх
16 А-16 2021.03.26 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Үзэх
17 А-17 2021.03.30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
18 А-18 2021.04.01 Батлан хамгаалах хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг байдалд шалгалт хийх тухай Үзэх
19 А/19 2021.04.13 Цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулах тухай Үзэх
20 А/20 2021.04.20 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

21 А/21 2021.04.20 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
22 А/22 2021.04.20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
23 А/23 2021.04.23 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
24 А/24 2021.04.23 Урамшуулал олгох тухай Үзэх
25 А/25 2021.05.10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
26 А/26 2021.05.11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
27 А/27 2021.05.12 Чанарын удирдлагын баг томилох тухай Үзэх
28 А/28 2021.05.13 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
29 А/29 2021.05.21 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
30 А/30 2021.05.25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
31 А/31 2021.05.31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
32 А-32 2021.06.07 Тооллогын комисс томилох тухай Үзэх
33 А-33 2021.06.11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх