Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 02 дүгээр сарын 01-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

221

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 02 дүгээр сарын 01-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

 

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
 

1

 

 

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/01 дугаар “Халдвар хамгааллын дэглэм, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай” албан даалгаварын хэрэгжилтийг хангуулж, 14 хоног тутамд тайланг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст ирүүлэх. 02-р сарын 15 Сумдын Засаг дарга нарт болон бүх байгууллагын дарга нарт
 

2

 

 

Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/412 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийн тайланг дараагийн шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулах. 02-р сарын 15

Ажлын хэсэг болон Улсын бүртгэлийн хэлтсийн даргад