Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 01 дүгээр сарын 18-ний  өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

200

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 01 дүгээр сарын 18-ний  өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

         

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1

 

 

2021 оны байгууллагын гүйцэтгэлийн болон стратеги төлөвлөгөөг холбогдох журмын дагуу боловсруулж 01 сарын 25-ны өдрийн дотор харьяа хэлтэстээ ирүүлэх. 1 сарын 25-ны дотор Сумдын Засаг дарга нар, Бүх байгууллагын дарга нарт