Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 01 дүгээр сарын 04-ний  өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар 

228

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 01 дүгээр сарын 04-ний  өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар          

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1

 

 

Иргэдийг соён гэгээрүүлэх, төр, иргэн, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоо, үйлчилгээ, иргэдийн идэвхийг сайжруулах,  мэдээ, мэдээллийг шуурхай хүргэх чиглэлээр шинэлэг ажлуудыг санаачлан 2021 оны байгууллагын бодлого, төлөвлөгөөнд тусган  хэрэгжүүлэх. 1 сарын 18 Сумдын Засаг дарга нар, Бүх байгууллагын дарга нарт
2 Аймгийн Засаг даргын Сайд нартай байгуулах гэрээнд оруулах санал ирүүлээгүй байгууллагууд саналаа яаралтай ирүүлэх. 1 сарын 18 Бүх байгууллагын дарга нарт
 

 

3

 

 

Байгууллагын дарга нар Коронавирус цар тахалтай холбоотой хуваарийн дагуу эргүүлийн ажилд оролцох, хэрэв орондоо хүн оролцуулсан бол өөрийн биеэр дахин эргүүлд гарах 1 сарын 18 Бүх байгууллагын дарга нарт
 

 

4

 

 

 

Говьсүмбэр аймгийн 2021 оны Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн бүрд 2 байгууллага хуваарийн дагуу 5-10 минутанд байгуулагын товч танилцуулга, хийж байгаа болон төлөвлөж байгаа ажлуудын талаарх мэдээллийг бэлтгэж танилцуулна. 1 сарын 18 Бүх байгууллагын дарга нарт