ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

356
 1. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцаа, нутгийн захиргааны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Барилга, хот байгуулалт, тохижилтын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн сангийн төлбөр тооцооны мэргэжилтэн /2/
 4. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Бүртгэл, дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хууль, эрх зүй, хяналт, хүний нөөц хариуцсан ахлах ажилтан
 6. Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Хурлын зохион байгуулалт, дотоод ажил хариуцсан ажилтан
 7. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нярай, хүүхэд, өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн
 8. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Сувилахуй, ахмад настан, хөнгөвчлөх, уламжлалт нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 9. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 10. Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, ялган тэмдэглэгээ, тайлан, мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн
 11. Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүний нөөц, сургалт сурталчилгаа, мэдээ тайлан хариуцсан мэргэжилтэн
 12. Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, техник, технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 13. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын МЭТ, МЭҮН, дотоод хяналт, шилжилт хөдөлгөөн, баталгаажуулалт, эмийн хяналт хариуцсан улсын ахлах байцаагч
 14. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Сүмбэр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч
 15. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Өвчний мэдээ, тайлан, цахим бүртгэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 16. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгчтэх, халдваргүй өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 17. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Зооноз, халдварт өвчин, тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 18. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баянтал, Сүмбэр, Шивээговь сумдын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч /3/
 19. Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч
 20. Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлэг, үржил, ургамал хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч
 21. Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
 22. Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизм /авто тээвэр, авто зам/-ийн хяналтын улсын байцаагч
 23. Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 24. Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж хариуцсан мэргэжилтэн
 25. Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 26. Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хөдөлмөрийн зах зээл дэх ажлын байрны шилжилт хөдөлгөөн, хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн
 27. Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Бүртгэл, хяналт, ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн
 28. Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
 29. Говьсүмбэр аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албаны Санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудитор
 30. Говьсүмбэр аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын Сургалт, арга зүй хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 31. Говьсүмбэр аймгийн Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
 32. Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Байгаль орчны бодлогын хэрэгжилт, хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 33. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн
 34. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах
 35. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах /2/
 36. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн туслах
 37. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга
 38. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 39. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 40. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 41. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Багийн нийгмийн ажилтан /3/
 42. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 43. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 44. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 45. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
 46. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
 47. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 48. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 49. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 50. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, эдийн засаг төлөвлөлт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
 51. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын Шивээговь сумын Байгаль хамгаалагч