Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

1389
 1. Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хууль, эрх зүй, хяналт, хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 2. Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хурлын зохион байгуулалт, дотоод ажил хариуцсан ажилтан,
 3. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцаа, нутгийн захиргааны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Барилга, хот байгуулалт, тохижилтын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн сангийн төлбөр тооцооны мэргэжилтэн-2,
 6. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Бүртгэл, дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Захиргаа, архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн,
 8. Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Газрын даамал,
 9. Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Барилгын материал үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Говьсүмбэр аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүний нөөц, сургалт, сурталчилгаа, мэдээ тайлан хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Сувилахуй, ахмад настан, хөнгөвчлөх, уламжлалт, нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нярай, хүүхдийн эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 15. Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Орон нутгийн өмчийн бүртгэл, хяналт, ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн,
 16. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Зооноз, халдварт өвчин, тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Өвчний мэдээ, тайлан, цахим бүртгэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 18. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгчтэх, халдваргүй өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 19. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Сүмбэр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 20. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шивээговь сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 21. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баянтал сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 22. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Сүмбэр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч,
 23. Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Байгаль орчны үнэлгээ, усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 24. Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Байгаль орчны бодлогын хэрэгжилт, хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 25. Говьсүмбэр аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудитор,
 26. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 27. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын Бэлчээр, газар тариалангийн, асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 28. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын Багийн нийгмийн ажилтан -2,
 29. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ЗДТГ-ын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 30. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 31. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
 32. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ЗДТГ-ын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил, бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 33. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ЗДТГ-ын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 34. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын ЗДТГ-ын Бэлчээр газар тариаланийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 35. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын ЗДТГ-ын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 36. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын Хөрөнгө оруулалт, эдийн засаг төлөвлөлт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн,
 37. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын ЗДТГ-ын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 38. Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Шивээговь сумын Байгаль хамгаалагч.