ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН 2020 ОНЫ ТУШААЛУУД

422

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ДАРГЫН 2020 ОНЫ ТУШААЛУУД

Тушаалын дугаар Он, сар, өдөр Тушаалын агуулга

Үзэх

01 А-01 2020.01.02 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын орон тоо, цалин санг батлах тухай

Үзэх

02 А-02 2020.01.02 Албан хаагчдын цалинг шинэчлэх тухай

Үзэх

03 А-03 2020.01.02 ТҮАХ-ын төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгохтухай

Үзэх

04 А-04 2020.01.02 АЗД-ын цалингийн хэмжээг шинэчлэх тухай

Үзэх

05 А-05 2020.01.02 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

06 А-06 2020.01.02 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Үзэх

07 А-07 2020.01.31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

08 А-08 2020.01.31 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

09 А-09 2020.01.31 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

10 А-10 2020.02.03 Төрийн захиргааны албан хаагчдад албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай

Үзэх

11 А-11 2020.02.14 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

12 А-12 2020.02.18 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

13 А-13 2020.02.18 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

14 А-14 2020.02.18 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

15 А-15 2020.02.18 Хөрөнгө зарцуулах   тухай

Үзэх

16 А-16 2020.02.18 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

17 А-17 2020.02.18 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

18 А-18 2020.02.18 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

19 А-19 2020.02.21 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай

Үзэх

20 А-20 2020.03.11 Л.Ганбаатаот тусламж олгох тухай

Үзэх

21 А-21 2020.03.11 С.Уранзаяад тусламж олгох тухай

Үзэх

22 А-22 2020.03.20 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

23 А-23 2020.03.24 Эд хөрөнгө устгах тухай

Үзэх

24 А-24 2020.03.24 Малчдад өвс тараах тухай

Үзэх

25 А-25 2020.03.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Үзэх

26 А-26 2020.03.24 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

27 А/27 2020.04.23 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
28 А/28 2020.04.23 Үнэлгээний баг байгуулах тухай Үзэх
29 А/29 2020.04.29 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
30 А/30 2020.05.22 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Үзэх
31 А/31 2020.05.22 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
32 А/32 2020.05.28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
33 А/33 2020.05.28 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
34 А/34 2020.06.04 Нууц баримт бичиг нягтлан шалгах комисс томилж комиссын ажиллах журам батлах тухай Үзэх
35 А/35 2020.06.09 Тооллогын комисс томилох тухай Үзэх
36 А/36 2020.06.10 Өмч хамгаалах комисс томилох тухай Үзэх
37 А/37 2020.06.10 Тамга тэмдэг хариуцах албан тушаалтан томилох тухай Үзэх
38 А/38 2020.06.10 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
39 А/39 2020.06.22 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
40 А/40 2020.06.22 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
41 А/41 2020.07.08 Буцалтгүй тусламж олгох тухай Үзэх
42 А/42 2020.07.10 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай Үзэх
43 А/43 2020.07.21 Байгууллагын гар бөмбөгийн аврага шалгаруулах тухай Үзэх
44 А/44 2020.07.21 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
45 А/45 2020.07.21   Үзэх
46 А/46 2020.07.22 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
47 А/47 2020.07.28 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
48 А/48 2020.07.28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
49 А/49 2020.07.28 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
50 А/50 2020.07.28 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
51 А/51 2020.08.17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх