Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдад урамшуулал олгосон тухай мэдээлэл

543

2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөөр хүлээсэн үүргээ амжилттай биелүүлж, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээгээр бүрэн хангалттай үнэлгээтэй дүгнэгдсэн нийт 25 төрийн албан хаагчид үндсэн цалингийн 100 хувийн, 14 албан хаагчид үндсэн цалингийн 80 хувийн, 2 албан хаагчид үндсэн цалингийн 60 хувийн урамшууллыг тус тус олгосон байна. /Үзэх/