ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫНГАЗРЫН ДАРГЫН 2017 ОНЫ ТУШААЛУУД

243

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН 2017 ОНЫ ТУШААЛУУД

Тушаалын дугаар Он, сар, өдөр Тушаалын агуулга Үзэх
1 А/01 2017.01.02 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн тухай Үзэх
2 А/02 2017.01.02 Төрийн албан хаагчийн “Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах” хөтөлбөрийг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
3 А/03 2017.01.02 “Төрийн албан хаагчийн сургалт хөтөлбөр”-ийг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
4 А/04 2017.01.02 Засаг даргын Тамгын газрын орон тоо, цалин санг батлах тухай Үзэх
5 А/05 2017.01.04 Т.Бат-Эрдэнэ, Н.Одонтуяа, Б.Соёлмаа, Ц.Отгончимэг нарын цалингийн шатлалыг нэмэгдүүдэн олгох тухай Үзэх
6 А/06 2017.01.25 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
7 А/07 2017.01.25 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
8 А/08 2017.01.30  Комисс томилох тухай Үзэх
9 А/09 2017.02.14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
10 А/10 2017.02.16 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
11 А/11 2017.02.16 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
12 А/12 2017.02.22 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
13 А/13 2017.02.23 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
14 А/14 2017.02.23 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай Үзэх
15 А/15 2017.03.07 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
16 А/16 2017.03.10 Албан хаагчдын 2017 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Үзэх
17 А/17 2017.03.15 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
18 А/18 2017.03.22 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
19 А/19 2017.03.31 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
20 А/20 2017.04.14 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
21 А/21 2017.04.19 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
22 А/22 2017.04.24 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
23 А/23 2017.04.30 Хэлтсүүдийн дүрэм шинэчлэн батлах тухай Үзэх
24 А/24 2017.04.30 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
25 А/25 2017.05.22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
26 А/26 2017.05.22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
27 А/27 2015.05.26 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
28 А/28 2017.05.29 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр зохион байгуулах тухай Үзэх
29 А/29 2017.05.31 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
30 А/30 2017.06.06 Хагас жилийн бараа материал үндсэн хөрөнгийн тооллого зохион байгуулах тухай Үзэх
31 А/31 2017.06.07 Тооллогын комисс байгуулах тухай Үзэх
32 А/32 2017.06.07 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
33 А/33 2017.06.07 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
34 А/34 2017.06.21 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
36 А/36 2017.06.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
37 А/37 2017.06.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
38 А/38 2017.06.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
39 А/39 2017.06.30 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
40 А/40 2017.06.30 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
41 А/41 2017.07.18 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
42 А/42 2017.07.18 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай Үзэх
43 А/43 2017.07.25 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
44 А/44 2017.07.31 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
45 А/45 2017.08.01 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
46 А/46 2017.08.21 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
47 А/47 2017.08.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
48 А/48 2017.08.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
49 А/49 2017.08.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
50 А50/ 2017.08.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
51 А/51 2017.08.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
52 А/52 2017.08.31 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
53 А/53 2017.09.22 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
54 А/54 2017.09.22 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
55 А/55 2017.09.30 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
56 А/56 2017.10.02 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
57 А/57 2017.10.02 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
58 А/58 2017.10.03 Удирдлагын академийн элсэлтийн салбар комисс томилох тухай Үзэх
59 А/59 2017.10.10 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
60 А/60 2017.10.16 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
61 А/61 2017.10.26 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
62 А/62 2017.10.27 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
63 А/63 2017.11.01 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
64 А/64 2017.11.01 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
65 А65/ 2017.11.09 Комисс байгуулах тухай Үзэх
66 А/66 2017.11.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
67 А/67 2017.11.27 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
68 А/68 2017.11.29 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
69 А/69 2017.11.29 Жилийн эцсийн бараа материал үндсэн хөрөнгийн тооллого явуулах тухай Үзэх
70 А/70 2017.11.29 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
71 А/71 2017.11.29 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
72 А/ 72 2017.12.18 Албан хаагчдад урамшуулал олгох тухай Үзэх
73 А/73 2017.12.18 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
74 А/74 2017.12.19 Тооллогын комисс байгуулах тухай Үзэх
75 А/75 2017.12.19 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
76 А/76 2017.12.19 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
77 А/77 2017.12.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
78 А/78 2017.12.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
79 А/79 2017.12.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
81 А/81 2017.12.26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
82 А/82 2017.12.27 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх