АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН ТООЦООТОЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРУУДЫН ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ БИЕЛЭЛТЭД ӨГСӨН ҮНЭЛГЭЭ, ДҮГНЭЛТИЙН ТУХАЙ

345

АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН  ӨМЧИТ АЖ АХУЙН ТООЦООТОЙ ҮЙЛДВЭРИЙН  ГАЗРУУДЫН ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ БИЕЛЭЛТЭД  ӨГСӨН ҮНЭЛГЭЭ, ДҮГНЭЛТИЙН ТУХАЙ