Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, сумдын Засаг даргын тамгын газрын 2019 оны хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх удирдамж

528

Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, сумдын Засаг даргын тамгын газрын 2019 оны хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх удирдамж