ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ СУДАЛГАА

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ СУДАЛГАА

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

 

Ажлын байрны нэр Ангилал зэрэглэл Тайлбар
1 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Гадаад харилцаа, нутгийн захиргааны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
2 Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Бүртгэлийн мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

2019 онд нэмж батлагдсан орон тоо
3 Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төрийн сангийн төлбөр, тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Өндөр насны тэтгэвэрт гарсан
4 Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төрийн сангийн төлбөр, тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Өөр ажилд шилжин ажилласан
5 Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн Барилга, хот  байгуулалт, тохижилтын бодлого  хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

2019 онд нэмж батлагдсан орон тоо
Дүн-5

 

 

Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг

 

Байгууллагын нэр Ажлын байрны нэр Ангилал зэрэглэл Тайлбар
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрүүл мэндийн газар

Эмчилгээний чанар оношилгоо, аюулгүй байдал, магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-7

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
Нөхөн үржихүйн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
Нярай хүүхэд, өсвөр үе хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Өндөр насны тэтгэвэрт гарсан
Сувилахуй, ахмад настан, хөнгөвчлөх, нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Өндөр насны тэтгэвэрт гарсан
2

 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар Захиргаа, хяналтын хэлтсийн дарга Дэс түшмэл,

ТЗ-7

2016 онд шинээр бий болсон орон тоо
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилчилгээ, тэтгэвэр тэтгэмж хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
Зах зээлийн болон ажлын байрны шилжилт хөдөлгөөн, хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал  хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
3

 

Татварын хэлтэс Хуулийн зөвлөх, хүний нөөцийн мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-6

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
Татвар хураагч Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
4 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудитор Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Шинээр бий болсон орон тоо
5

 

Нийгмийн даатгалын хэлтэс Тэтгэмжийн байцаагч Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
Магадлагч эмч Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
6 Орон нутгийн өмчийн газар Өмч хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Өөр ажилд шилжин ажилласан
7 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга Дэс түшмэл,

ТЗ-7

Байгууллагын даргаар томилогдон ажилласан.
Захиргаа, архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019 оны Б/123 тоот тушаалаар албан тушаалын ангилал өөрчлөгдсөн.
Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээ, мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019 оны Б/123 тоот тушаалаар батлагдсан.
Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2017 оны Б/186 тоот тушаалаар батлагдсан орон тоо бөгөөд одоо хүртэл нөхөгдөөгүй
8 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар Хүүхдийн эрх, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
9 Биеийн тамир, спортын газар Газрын дарга Ахлах түшмэл,

ТЗ-10

Нас барсан
10

 

Боловсрол, соёл урлагийн газар Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Өөр ажилд шилжин ажилласан
Байгалийн ухаан хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Шинээр бий болсон  орон тоо
11  

 

 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Дотоод ажил, тайлан мэдээ, хяналт шалгалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-6

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
Байгаль орчны үнэлгээ, усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Шинээр бий болсон орон тоо
Байгаль хамгаалагч Туслах Түшмэл Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
12 Мал эмнэлгийн газар Мал эмнэлгийн тасаг, Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж болон дотоод хяналт, шилжилт хөдөлгөөн, баталгаажуулалт, эмийн хяналтын асуудал хариуцсан улсын ахлах байцаагч Дэс түшмэл,

ТЗ-6

Мал эмнэлгийн газар нь 2019 онд шинээр байгуулагдсан ба шинээр бий болсон орон тоо
Сүмбэр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч Дэс түшмэл,

ТЗ-6

Шинээр бий болсон орон тоо
Зооноз, халдварт өвчин тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Шинээр бий болсон орон тоо
Өвчний мэдээ, тайлан, цахим бүртгэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Шинээр бий болсон орон тоо
Шимэгчтэх, халдваргүй өвчин, малын эм, био бэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Шинээр бий болсон орон тоо
Сүмбэр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч Туслах түшмэл,

ТЗ-3

Шинээр бий болсон орон тоо
Шивээговь сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч Туслах түшмэл,

ТЗ-3

Шинээр бий болсон орон тоо
Баянтал сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч Туслах түшмэл,

ТЗ-3

Шинээр бий болсон орон тоо
13 Мэргэжлийн хяналтын газар Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч Дэс түшмэл,

ТЗ-6

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Дэс түшмэл,

ТЗ-6

Шинээр бий болсон орон тоо
Мал эмнэлэг /үржил/-ийн хяналтын улсын байцаагч Дэс түшмэл,

ТЗ-6

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
14 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар Малын генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн сан, ялган тэмдэглэгээ, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Өндөр насны тэтгэвэрт гарсан
Дүн-38

 

 

Сумдын Засаг даргын Тамгын газар

 

Байгууллагын нэр Ажлын байрны нэр Ангилал зэрэглэл Тайлбар
1 Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Туслах түшмэл,

ТЗ-3

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, техник технологи хариуцсан мэргэжилтэн Туслах түшмэл,

ТЗ-3

Шинээр бий болсон орон тоо
Багийн нийгмийн ажилтан ТЗ-1 Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
2 Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газар

 

Хүнс хөдөө аж ажуй, хөнгөн үйлдвэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Туслах түшмэл,

ТЗ-3

Шинээр бий болсон орон тоо
Жижиг дунд үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн Туслах түшмэл,

ТЗ-3

Шинээр бий болсон орон тоо
Нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Туслах түшмэл,

ТЗ-3

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
Төрийн сангийн төлөөлөгч Туслах түшмэл,

ТЗ-3

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн.
ХАА тасгийн дарга ТЗ-3-1 2019.08.26-нд халагдах өргөдөлөө өгсөн
3

 

 

 

 

 

 

 

Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газар

 

Санхүү албаны дарга Дэс түшмэл,

ТЗ-5

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
Төрийн сангийн төлөөлөгч Туслах түшмэл,

ТЗ-3

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Туслах түшмэл,

ТЗ-3

Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн
Нийгмийн бодлого Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Туслах түшмэл,

ТЗ-3

Шинээр бий болсон орон тоо
Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил, бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Туслах түшмэл,

ТЗ-3

Шинээр бий болсон орон тоо
Бэлчээр, газар тариалан, жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Туслах түшмэл,

ТЗ-3

Шинээр бий болсон орон тоо

 

Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалын сул орон тоо

Ажлын байрны нэр Ангилал зэрэглэл Тайлбар
1 Баянтал сумын ЕБСургуулийн захирал ТҮБД-7
2 Баянтал сумын 4-р цэцэрлэгийн эрхлэгч ТҮБД-6
3 Баянтал сумын ЭМТөвийн дарга ТҮЭМ-6
4 Шивээговь сумын ЭМТөвийн дарга ТҮЭМ-6 П.Ганчимэг нь өөрийн хүсэлтээр гарсан.

Сэтгэгдэл үлдээх

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Тогтоол шийдвэрүүд

ЗАХИРАМЖ

ТУШААЛ

Утасны жагсаалт

Таны бидэнд илгээх санал, хүсэлт

Contact Us