Удирдах ажилтнуудын 08 дугаар сарын 19-ний өдрийншуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

385

Удирдах ажилтнуудын 08 дугаар сарын 19ний өдрийн

шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

 

2019 оны 09 дугаар сарын 03

Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа,

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Биелэлт Хэрэгжилтийн хувь
1 “10 аймгийн төвийн дулааны системийг сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд хийгдэх судалгааг холбогдох байгууллага, албан тушаалтнууд хугацаандаа бэлэн болгох, төслийн багийн уулзалтанд бүрэн хамрагдах 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн дотор

–       Засаг даргын орлогч

–       Хөрөнгө оуулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

–       Дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн

–       Дулаан хангамж хариуцсан компанийн ажилтан

–       Ус хангамж хариуцсан ажилтан

–       Цахилгаан хангамж хариуцсан ажилтан

–       Нүүрсний уурхай хариуцсан ажилтан

–       Цаг уур, байгаль орчин хариуцсан ажилтан

–       Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн орон тооны гишүүн

–       Мэргэжлийн хяналтын эрчим хүчний байцаагч

–       Газрын харилцаа, барилга байгуулалтын ажилтан

–       Архитектур, ерөнхий төлөвлөлтийн байгууллагын газрын өндөржилт хариуцсан мэргэжилтэн

 

Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгөөр баригдах “10 аймгийн төвийн дулааны системийг сайжруулах төсөл”-ийн хэрэгжүүлэгч БНСУ-ын Импорт экспорт банкны төлөөлөгч зөвлөлдөх уулзалтанд 2019 оны 08 сарын 22-ны өдөр оролцох ёстой 12 албан тушаалтан бүрэн оролцож төслийн судалгаанд шаардлагатай мэдээллийг газар дээр нь өгч ажилласан.

 

100
2 Цэцэрлэгийн бүртгэлийг сайн зохион байгуулах, эцэг эхчүүдээс хэл ам гаргахгүй байх  8 дугаар сарын 29-ний өдрийн дотор

Боловсрол, соёл, урлагийн газар

Аймгийн хэмжээнд 6 цэцэрлэг 2019-2020 оны хичээлийн жилд шинээр элсэх хүүхдийг 08 дугаар сарын 23-ны өдөр бүртгэсэн. Цэцэрлэгүүд 317 хүүхэд шинээр бүртгэж авахаар төлөвлөсөн ба 2-5 насны 292 хүүхэд бүртгүүлсэн.

Бүртгэлийн явцад сургуулийн өмнөх боловсролын мэргэжилтэн, эцэг эхийн зөвлөл хяналт тавьж ажилласан.

1-р цэцэрлэгт  2 нас-50, 3 нас-5, 5 нас-10, нийт 65 хүүхэд

2-р цэцэрлэгт  2 нас-21, 3 нас-6, 4 нас-9, 5 нас-9, нийт 45 хүүхэд

3-р цэцэрлэгт  2 нас-62, 3 нас-10, 4 нас-3, 5 нас-6, нийт 81 хүүхэд

4-р цэцэрлэгт  2 нас-5,  4 нас-4, 5 нас-2, нийт 11 хүүхэд

5-р цэцэрлэгт  2 нас-40,   нийт 40 хүүхэд

6-р цэцэрлэгт  2 нас-30, 3 нас-20,  нийт 50 хүүхэд

100
3. Биелэлтийн дундаж хувь 100

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС