Удирдах ажилтнуудын 03 дугаар сарын 18-ны өдрийншуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

308

Удирдах ажилтнуудын 03 дугаар сарын 18ны өдрийн

шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

 

 

2019 оны 04 сарын 01

Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа, Хэрэгжүүлэх байгууллага Биелэлт Хэрэгжилтийн хувь
1 2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 09 цагт Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, Архивын ерөнхий газартай хамтран “Архив албан хэрэг хөтлөлт, Шуудангийн нэгдсэн кодын танилцуулга” сургалтуудыг зохион байгуулах тул бүх байгууллагуудын архив албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтан, Багийн дарга нар, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын геодизийн мэргэжилтэн, газрын даамлуудыг хамруулах 2019.03.21

Сумдын Засаг даргын тамгын газар,

Бүх байгууллагууд

 

Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтнуудад зохион байгуулсан нэгдсэн сургалтанд 58 байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтан хамрагдахаас 55 байгууллагын нийт 61 албан хаагч хамрагдлаа. Сургалтанд Цагдаагийн хэлтэс, 5-р сургууль, Шуудан үйлчилгээний газар,  Шивээговь болон Баянтал сумын газрын даамал зэрэг албан хаагч хамрагдаагүй байна. 100
2 Өргөдөл гомдлын тайлан 1 дүгээр улирлын тайлан ирүүлэх 2019.03.25 дотор

Бүх байгууллагууд

Өргөдөл гомдлын тайланг 34 байгууллага ирүүлэхээс 30 байгууллага тайлан ирүүлсэн. Ирүүлээгүй байгууллагууд:

УС-ДУ ОНӨҮГазар, Талын илч ОНӨҮГазар, Илчлэг Шивээ ОНӨҮГазар, Сүмбэр хонь ОНӨҮГазар

70
3. Биелэлтийн дундаж хувь 85%

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС