ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Г.Хонгор

Утасны дугаар: 99660245

Е-Mail хаяг: khongor11g@yahoo.com

Бүрдүүлэх материал
1Худалдаа, үйлчилгээний гадна, дотно тохижилтыг харуулсан фото зураг /Камер, галын хор, булан, дохиоллын систем, кассын машин, хууль сурталчлах самбарыг баталгаажуулсан зураг/
2 Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар хувь, тохирлын гэрчилгээний хуулбар
3 Аймгийн Засаг даргад хандаж тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /эрхлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрөл, хугацааг тодорхой дурьдах/;
4Татварын тодорхойлолт
5Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт
  

Хариуцсан мэргэжилтэн: Г.Хонгор

Утасны дугаар: 99660245

Е-Mail хаяг: khongor11g@yahoo.com

Бүрдүүлэх материал
1Тусгай зөвшөөрөл хүссэн хуулийн этгуудийн өргөдөл /Маягт Х-1/
2 Өргөдөл гаргагчийн албан ёсны тодорхойлолт /Маягт Т-2/
3Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулсан/
4Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулсан/ Зөвхөн гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдэд хамаарна

5

6

 

7

 

 

Өргөдөл гаргагчийн талбайн булангийн цэгүүдийн солбицол, байршил, хилийг харуулсан зураг. 2 хувь /Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газраар гаргуулж, баталгаажуулсан/

Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт /Тусгай зөвшөөрөл шинээр авахыг хүсч гаргасан өргөдлийг хянаж үзэхэд улсын тэмдэгтийн хураамж 250000 төгрөгийг Төрийн сан банкны 220000941 тоот дансанд тушаана/

Монгол Улсын татвар төлөгч болох тухай нотлогоо. /Харьяа татварын албаны тодорхойлолт/