БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Т.Дашцэдэн  / Ой, ургамал, биологийн төрөл зүйл хариуцсан мэргэжилтэн/ 

Утасны дугаар: 88329932

Бичгээр гаргахдаа

Бүрдүүлэх материал
1гэрээ татах Татаж авах

Хариуцсан мэргэжилтэн: С.Сувдмаа  / Агаар, хог хаягдал, химийн хорт бодис, байгалийн гамшгаан асуудал хариуцсан мэргэжилтэн / 

Утасны дугаар: 99917414

Бүрдүүлэх материал
  
1Холбогдох хаяг, холбоо барих утас тодорхой байх шаардлагатай
2Уул уурхайн төслийн наториатаар батлуулсан лицензийн хуулбарын хамт
3Уул уурхайн төслийн холбогдох зураг
4Уул уурхайн төслийн хувьд дээрх бичиг баримтуудаас гадна хайгуулын ажлын тайлан
5Аж ахуй нэгж байгууллагын гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан байх/
6Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө,хөтөлбөрт туссан эсэх/газрын зөвшөөрөл, эсвэл түрээслэгч байгууллагын гэрээний хуулбар, тусгай хамгаалалттай газар байрлах бол Хамгаалалтын захиргааны санал/
7Төслийн технологийн шийдэл
8Төсөл хэрэгжих орчны тойм зураг
9Төслийн байршил
10Төслийн товч тодорхойлолт
11Төслийн техник – эдийн засгийн үндэслэл
12Тухайн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх хүсэлт бүхий албан бичиг

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Т.Дашцэдэн  / Ой, ургамал, биологийн төрөл зүйл хариуцсан мэргэжилтэн/ 

Утасны дугаар: 88329932

Бүрдүүлэх материал
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт 
1.1. Албан ёсны хүсэлт 
2.Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар 
3.Ашиглах усны эх үүсвэр 
4.Ус, рашааны нөөц, чанар, найрлагыг тогтоосон хайгуул , судалгааны тайлан ашиглах боломжит нөөцийн талаарх дүгнэлт 
5.Хоногт ашиглах усны хэмжээ, зориулалт 
6.Барилга байгууламжийн зураг, төсөл 
7.Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, техник, эдийн засгийн үзүүлэлт 
8.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан, дүгнэлт 
9.Тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсөл 
10.Шаардлагатай бусад зүйлс