БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР

Бүрэн дунд болон суурь боловсролын үнэмлэх, гэрчилгээ нөхөн олгох 

Хариуцсан мэргэжилтэн: А.Баярцэнгэл

Утасны дугаар: 999444966

Монгол улсын Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны сайдын 2008 оны 12 сарын 08-ны 112 тоот “Журам, загвар шинэчлэн батлах тухай” тушаалын Дөрөвдүгээр зүйлийн 4,12-д заасны дагуу дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

Бүрдүүлэх материал
1Гэрчилгээ, үнэмлэхийг нөхөн олгохыг хүссэн өргөдөл
2Хүчингүйд тооцсон холбогдох байгууллагын баримт
3Суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн дүнгийн хуулбар “Б маягт” /төгссөн сургуулиас/
4Иргэний үнэмлэхний хуулбар
5Тухайн сургуулийг төгссөнийг батлах тодорхойлолт
6Хүчингүй болсон гэрчилгээний дугаар /”Б” маягт байхгүй оны төгсөгчид журналын жил эцсийн дүнгийн хуулбар нотариатаар батлуулсан байх, овог, нэр, регистрийн дугаартай журналын хуулбар байх/