Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр

 
 

 
 

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө