Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц бодлого

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
(2021 – 2024 он)

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГО
(2010 – 2021 он)