Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Говьсүмбэр аймгийн эдийн засаг, нийгмийг
2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл