Авлигын эсрэг төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
2016 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө

 

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаал

 

Авлигын эсрэг төлөвлөгөө батлах тухай

 

       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.1, 33.1.5, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.6.1, 7.6.2, Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

  1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны “Авлигын эсрэг төлөвлөгөө”-г хавсралтаар баталсугай.
  2. “Авлигын эсрэг төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан ажлуудад хяналт тавьж ажиллах, холбогдох мэдээ тайлан, эрх зүйн баримт бичгүүд, цаг үеийн мэдээ мэдээллийг аймгийн вэб сайтад хугацаанд нь түргэн шуурхай оруулж хариуцлагатай ажиллахыг хэлтэс, тасгийн дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.
  3. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, “Авлигын эсрэг төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр тайлагнаж ажиллахыг Хууль зүйн хэлтсийн дарга /П.Наранхүү/-д үүрэг болгосугай.

 

ДАРГА                                        Б.БАТДЭЛГЭР