Авлигын эсрэг төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
2017 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө