Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн чиг үүрэг

 

        Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний бодлогын баримт бичиг, шийдвэр, холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтэд  болон  харъяа байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх,
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаарах хөрөнгө, хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад явцын дотоод аудит, хяналт хийх, үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах замаар Засаг даргын үйл ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлэх, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг сайжруулахад аймгийн Засаг дарга, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, удирдлагуудад дэмжлэг үзүүлэхүйц цаг үеэ олсон системтэй мэдээлэл, бодлогын зөвлөмжөөр хангах.

 
Холбогдох файл
 

   1. Төлөвлөгөө, тайлан
    –    Сургалтын төлөвлөгөө          /татаж авах/
    –    Сургалтын тайлан                /татаж авах/
    2.    Хэрэглэгчийн үнэлгээ
    –    Хэрэглэгчийн үнэлгээ – 2013 он  /татаж авах/
    –    Хэрэглэгчийн үнэлгээ – 2014 он  /татаж авах/
    –    Хэрэглэгчийн үнэлгээ –  2015 он /татаж авах/
    3.    Сум, агентлагийн үнэлгээ
    –    Үнэлгээ – 2013 он    /татаж авах/
    –    Үнэлгээ  – 2014 он    /татаж авах/
    –    Үнэлгээ  – 2015 он    /татаж авах/
    4.    Зөвлөмж
    –    Зөвлөмж 2013.12   /татаж авах/
    –    Зөвлөмж 2014.06   /татаж авах/
    –    Зөвлөмж 2014.12   /татаж авах/
    –    Зөвлөмж 2015.03   /татаж авах/
    –    Зөвлөмж 2015.06   /татаж авах/
    –    Зөвлөмж 2015.12   /татаж авах/

–    Зөвлөмж 2016.07   /татаж авах/

  1. ХШҮ, Дотоод хяналт шалгалтын тайлан
   –    2014 оны ХШҮ-ний тайлан / үзэх /
   –    2015 оны ХШҮ-ний тайлан / үзэх /

Албан хаагчдын мэдээлэл

 

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Өрөөний болон Утас
номер
И-мэйл хаяг
Х.Буянбаяр Хэлтсийн дарга 99549478

Buyanbayar.kh@yahoo.com

П.Наранмандах

Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн 94449372

Naran.mandax@yahoo.com