Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг

 

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2008 оны 67 дугаар тогтоолоор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцэд Хөгжлийн бодлогын хэлтсийг байгуулахаар шийдвэрлэсний дагуу тус хэлтэс нь эмхлэгдэн байгуулагдсан.

 

Зорилго:

 

Аймгийн хөгжлийн урт, дунд хугацааны стратегийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангуулах, зохицуулалт хийх, хяналттавьж, үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд оршино.

 

Чиг үүрэг:

 

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс нь үндсэн зорилгынхоо хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг. Үүнд:

1.    Эдийн засгийн төлөвлөлт
2.    Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, худалдан авах ажиллагаа
3.    Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, Концесс
4.    Хүнс, хөдөө аж ахуй, худалдаа үйлчилгээ, үйлдвэржилтийн бодлого
5.    Газрынхарилцаа, барилга,хотбайгуулалт, дэд бүтэц/эрчим хүч, ус дулаан, зам, тээвэр, харилцаа холбоо/-ийн бодлого
6.    Байгальорчин, ус, цаг уур, аялалжуулчлал, геологи,уулуурхайсалбарын бодлого
Дээрх чиг үүргийн хүрээнд төрөөс баримталж буй бодлогыг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн онцлогт тохирсон бодлого, хөтөлбөр,төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулалт хийх, хэрэгжилтэнд ньхяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх үйл ажиллагаа эрхэлдэг.

 

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

 

Хэлтсийн албан хаагчдаас дараах мэдээ, мэдээллийг аймгийн цахим хуудсанд байршуулна. Үүнд:

1.    Орон нутгийн хөгжлийн сан, байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал, авто замын сангийн төлөвлөлт, явц, гүйцэтгэл
2.    Улсын болон орон нутгийн төсөв, төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалт
3.    Концесс, төр хувийн хэвшлийн түншлэл
4.    Тендерийн зар, явц, үр дүн
5.    Согтууруулах ундаа, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой мэдээ, мэдээлэл
6.    Цаг үеийн мэдээ, мэдээллүүд

 

ХОЛБОГДОХ ФАЙЛУУД

 

  1.   Төлөвлөгөө

-Говьсүмбэр аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн
чиглэл / Үзэх /

-Хэлтсийн жилийн ажлын төлөвлөгөө / Үзэх /

-2015 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө / Үзэх /

– Говьсүмбэр аймгийн төрийн өмчийн концессийн зүйлийн жагсаалт / Үзэх /

  1.   Хөрөнгө оруулалт

-2015 оны Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөв /Үзэх/

-2015 оны Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын төсөв
/Үзэх/

-2015 оны Авто замын сангийн төсөв / Үзэх/

  1.  Зурган файлууд

-Чойр хотын ерөнхий төлөвлөлт / Үзэх /

-1000 айлын орон сууцны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө / Үзэх/

-Соёл, спорт, амралтын хүрээлэн / Үзэх /

-Жишиг гудамж /Үзэх/

-Од тэнгэр өөд хөшөө орчмын тохижилт /Үзэх/

-Орос цэргийн хөшөө орчмын тохижилт /Үзэх/

-Боржигин чуулгын их засвар /Үзэх/

Хэлтсийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, албан хаагчдын мэдээлэл

 

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал И-мэйл хаяг Харилцах утас
1 Т.Бат-Эрдэнэ Дарга Batiinaa_1225@yahoo.com 99025528
2 М.Анхбаяр Байгаль орчин, аялал жуулчлал,  ус цаг уур орчины шинжилгээ, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн m.anhaa@yahoo.com  99240824
2 Ч.Чингэрэл Эдийн засгийн төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, концесс, худалдан авах ажиллагааны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

iichkee_15@yahoo.com

 

88028346
3 Н.Батцэцэг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалт, дэд бүтэцийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн b.melody_29@yahoo.com 99046475
4 Г.Хонгор Хүнс, хөдөө аж ахуй, худалдаа, үйлчилгээ, үйлдвэржилт, уул уурхайн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн khongor11g@yahoo.com 99660245