Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг

 

   Аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг ерөнхий арга зүйгээр хангаж зохион байгуулах, нутгийн захиргаа боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сургах, давтан сургах, төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах, иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, түүнд судалгаа шинжилгээ хийх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг тооцон дүгнэх зэрэг чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

 

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

 

 /Хэлтсийн албан хаагчдаас дараах сэдвүүдээр аймгийн цахим хуудсанд
мэдээлэл оруулахаас гадна цаг үеийн мэдээллүүдийг тухай бүр оруулна./

 1. Цаг үеийн ажлын сарын мэдээ
 2. Аймгийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний ирц, үүрэг даалгавар
 3. Аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлын шийдвэр
 4. Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн мэдээ /улирлаар/
 5. Иргэдэд үйлчлэх төвийн тайлан /улирлаар/
 6. Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт, Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний албаны удирдах ажилтнуудын сонгон шалгаруулалтын зар
 7. “Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, үйл ажиллагаа, үр дүнг урамшуулах” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 2015 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 

ХОЛБОГДОХ ФАЙЛУУД

 

 1. Аймгийн Засаг даргаас олгох шагналын журам / Үзэх /
 2. “Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, үйл ажиллагаа, үр дүнг урамшуулах” дэд хөтөлбөр / Үзэх /
 3. Аймгийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний хуваарь / Үзэх /
 4. Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын журам / Үзэх /
 5. Аймгийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний дэг / Үзэх /
 6. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөлмөрийн дотоод журам / Үзэх /
 7. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр / Үзэх /
 8. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын Сургалт хөтөлбөр / Үзэх /

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН
АЛБАН ХААГЧДЫН
ТАНИЛЦУУЛГА

 
 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Албан хаагчдын нэр Албан тушаал Ажлын өрөөний болон гар утасны дугаар Цахим хаяг
1 П.Дэлгэрмаа Төрийн захиргааны  удирдлагын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

302

99129798

gsazdtg_doc@yahoo.com
2 Г.Төрболд Аймгийн ЗДТГ-ын хэвлэл, мэдээллийн ажилтан

305a

99779906

turuu.g445@gmail.com
3 Д.Мөнхзул Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

305a

88555522

zulaa.1030@yahoo.com
4 Ц.Отгончимэг Дотоод ажил, өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

305a

99843682

otgoo.bold@yahoo.com
6 А.Мягмаржамц Мэдээлэл, технологи, иргэдэд үйлчлэх төв хариуцсан мэргэжилтэн 89000459 miigaa_nd@yahoo.com
6 Б.Мандуул Засаг даргын туслах 99807171 manduul.boldbayar@gmail.com