Засаг даргын зөвлөлийн хурал

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын
хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө, хурлын шийдвэр

 

2016 он

 

  Хуралдаан Хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө Хурлын шийдвэр
1 2016.01.19

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

2 2016.01.25  Дэлгэрэнгүй   Дэлгэрэнгүй
3  2016.03.09  Дэлгэрэнгүй  Дэлгэрэнгүй
4 2016.04.12

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

5  2016.05.26  Дэлгэрэнгүй  Дэлгэрэнгүй
6  2016.07.06  Дэлгэрэнгүй  Дэлгэрэнгүй

 

2017 он

 

Хуралдаан Хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө Хурлын шийдвэр
1
2
3
4
5
6