АЗДТГ-ын даргын тушаал

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ДАРГЫН 2017 ОНЫ ТУШААЛУУД

 

Тушаалын дугаар

Он, сар, өдөр

Тушаалын агуулга

Үзэх

1 А/01 2017.01.02 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн тухай

Үзэх

2 А/02 2017.01.02 Төрийн албан хаагчийн “Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах” хөтөлбөрийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

3 А/03 2017.01.02 “Төрийн албан хаагчийн сургалт хөтөлбөр”-ийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

4 А/04 2017.01.02 Засаг даргын Тамгын газрын орон тоо, цалин санг батлах тухай

Үзэх

5 А/05 2017.01.04 Т.Бат-Эрдэнэ, Н.Одонтуяа, Б.Соёлмаа, Ц.Отгончимэг нарын цалингийн шатлалыг нэмэгдүүдэн олгох тухай

Үзэх

6 А/06 2017.01.25 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

7 А/07 2017.01.25 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

8 А/08 2017.01.30  Комисс томилох тухай

Үзэх

9 А/09 2017.02.14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

10 А/10 2017.02.16 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

11 А/11 2017.02.16 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

12 А/12 2017.02.22 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

13 А/13 2017.02.23 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

14 А/14 2017.02.23 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай

Үзэх

15 А/15 2017.03.07 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

16 А/16 2017.03.10 Албан хаагчдын 2017 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

Үзэх

17 А/17 2017.03.15 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

18 А/18 2017.03.22 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

19 А/19 2017.03.31 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

20 А/20 2017.04.14 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай

Үзэх

21 А/21 2017.04.19 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

22 А/22 2017.04.24 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

23 А/23 2017.04.30 Хэлтсүүдийн дүрэм шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

24 А/24 2017.04.30 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

25 А/25 2017.05.22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

26 А/26 2017.05.22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

27 А/27 2015.05.26 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

28 А/28 2017.05.29 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр зохион байгуулах тухай

Үзэх

29 А/29 2017.05.31 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

30 А/30 2017.06.06 Хагас жилийн бараа материал үндсэн хөрөнгийн тооллого зохион байгуулах тухай

Үзэх

31 А/31 2017.06.07 Тооллогын комисс байгуулах тухай

Үзэх

32 А/32 2017.06.07 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

33 А/33 2017.06.07 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

34 А/34 2017.06.21 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

36 А/36 2017.06.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

37 А/37 2017.06.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

38 А/38 2017.06.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

39 А/39 2017.06.30 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

40 А/40 2017.06.30 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

41 А/41 2017.07.18 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

42 А/42 2017.07.18 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай

Үзэх

43 А/43 2017.07.25 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

44 А/44 2017.07.31 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

45 А/45 2017.08.01 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

46 А/46 2017.08.21 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

47 А/47 2017.08.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

48 А/48 2017.08.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

49 А/49 2017.08.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

50 А50/ 2017.08.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

51 А/51 2017.08.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

52 А/52 2017.08.31 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

53 А/53 2017.09.22 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

54 А/54 2017.09.22 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

55 А/55 2017.09.30 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

56 А/56 2017.10.02 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

57 А/57 2017.10.02 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

58 А/58 2017.10.03 Удирдлагын академийн элсэлтийн салбар комисс томилох тухай

Үзэх

59 А/59 2017.10.10 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

60 А/60 2017.10.16 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

61 А/61 2017.10.26 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

62 А/62 2017.10.27 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

63 А/63 2017.11.01 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулах тухай

Үзэх

64 А/64 2017.11.01 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

65 А65/ 2017.11.09 Комисс байгуулах тухай

Үзэх

66 А/66 2017.11.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

67 А/67 2017.11.27 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

68 А/68 2017.11.29 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

69 А/69 2017.11.29 Жилийн эцсийн бараа материал үндсэн хөрөнгийн тооллого явуулах тухай

Үзэх

70 А/70 2017.11.29 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

71 А/71 2017.11.29 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

72 А/ 72 2017.12.18 Албан хаагчдад урамшуулал олгох тухай

Үзэх

73

А/73

2017.12.18 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

74

А/74

2017.12.19 Тооллогын комисс байгуулах тухай

Үзэх

75

А/75

2017.12.19 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

76

А/76

2017.12.19 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

77

А/77

2017.12.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

78

А/78

2017.12.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

79

А/79

2017.12.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

81

А/81

2017.12.26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

82

А/82

2017.12.27 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 2018 ОНЫ 01 САР А/01-А/04

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 2018 ОНЫ 02 САР А/05-А/10

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 2018 ОНЫ 03 САР А/11-А/14

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 2018 ОНЫ 04 САР А/15-А/17

 ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 2018 ОНЫ 05 САР А/18-А/22

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 2018 ОНЫ 06 САР А/23-А/25

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 2018 ОНЫ 07 САР А/26-А/29

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 2018 ОНЫ 08 САР А/30-А/33

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 2018 ОНЫ 09 САР А/34-А/40

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 2018 ОНЫ 10 САР А/40-А/45