Аймгийн Засаг даргын захирамж

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

 

Захирамжийн дугаар

Он, сар, өдөр

Захирамжийн агуулга

Үзэх

1

А/01

2017.01.02 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

2

А/02

2017.01.02 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
3

А/03

2017.01.03 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
4

А/04

2017.01.12 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
5

А/05

2017.01.12 Говьсүмбэр мастер кросс-2017 автомашины бартаат замын уралдаан зохион байгуулах комисс томилох тухай Үзэх
6

А/06

2017.01.16 Төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
7

А/07

2017.01.16 Боловсрол, соёл урлагийн газрын журам, бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай Үзэх
8

А/08

2017.01.16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
9

А/09

2017.01.16 М.Нямжавт буцалтгүй тусламж  олгох тухай Үзэх
10

А/10

2017.01.16 Эрүүл мэндийн газрын бүтэц, орон тоог батлах тухай Үзэх
11

А/11

2017.01.18 Журам, төлбөрт хэмжээ батлах тухай Үзэх
12

А/12

2017.01.18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
13

А/13

2017.01.18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
14

А/14

2017.01.18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
15

А/15

2017.01.18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
16

А/16

2017.01.18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
17

А/17

2017.01.19 Боловсролыг дэмжих дэд хөтөлбөрийн задаргааг батлах тухай Үзэх
18

А/18

2017.01.20 Худалдаа үйлчилгээний байгууллагын ажиллах цагийн хуваарийг батлах тухай Үзэх
19

А/19

2017.01.24 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай Үзэх
20

А/20

2017.01.26 Ш.Билэггүмбэрэлд эрх шилжүүлэх тухай Үзэх
21

А/21

2017.01.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
22

А/22

2017.01.27 Зорилтот бүлэгт чиглэсэн дэд хөтөлбөрийн задаргаа батлах тухай Үзэх
23

А/23

2017.01.27 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
24

А/24

2017.01.27 Газар эзэмших эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай Үзэх
25

А/25

2017.01.27 Өмнө нь гэр бүлийг хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай Үзэх
26

А/26

2017.01.27 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
27

А/27

2017.01.27 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай Үзэх
28

А/28

2017.01.31 Боловсрол, соёлын салбарын төсвийн шууд захирагч нарт үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай Үзэх
29

А/29

2017.01.31 Хүүхдийн төлөө зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
30

А/30

2017.01.31 Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн задаргаа батлах тухай Үзэх
31

А/31

2017.01.31 Соёл, урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн задаргаа батлах тухай Үзэх
32

А/32

2017.02.01 Төрийн албан хаагчдын харилцаа, хандлага, ёс зүйг сайжруулахад чиглэсэн дэд хөтөлбөрийг 2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийн зардлыг батлах тухай Үзэх
33

А/33

2017.02.01 Хуулийн байгууллагын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах иргэдэд эрх зүйн мэдлэг олгох дэд хөтөлбөрийн 2017 онд хэрэгжүүлэх төсвийн зардлыг батлах тухай Үзэх
34

А/34

2017.02.01 Эрх олгох тухай Үзэх
35

А/35

2017.02.16 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
36

А/36

2017.02.17 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
37

А/37

2017.02.17 Байнгын ажиллагаатай зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
38

А/38

2017.02.20 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
39

А/39

2017.02.20 Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийг 2017 онд хэрэгжүүлж үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийн зардлыг батлах тухай Үзэх
40

А/40

2017.02.20 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
41

А/41

2017.02.20 Салбар зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
42

А/42

2017.02.20 Аймгийн Засаг даргын шатлалын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
43

А/43

2017.02.20 Аймгийн “Аварга малчин” цол, тэмдэг олгох тухай Үзэх
44

А/44

2017.02.20 Аймгийн “Алдарт уяач” цол, тэмдэг олгох тухай Үзэх
45

А/45

2017.02.20 Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай Үзэх
46

А/46

2017.02.20 Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргүүлж, төрийн жинхэнэ албан хаагч болгох тухай Үзэх
47

А/47

2017.02.20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
48

А/48

2017.02.20 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай Үзэх
49

А/49

2017.02.20 “Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ой”-г тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Үзэх
50

А50/

2017.02.21 80-с дээш настай ахмадууд хүндэтгэл үзүүлэх зардал батлах тухай Үзэх
51

А/51

2017.02.21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
52

А/52

2017.02.21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
53

А/53

2017.02.22 Арга хэмжээнд шаардагдах төсөв, зардал батлах тухай Үзэх
54

А/54

2017.02.22 Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаасанд тооцох тухай Үзэх
55

А/55

2017.02.22 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
56

А/56

2017.02.22 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
57

А/57

2017.02.22 Газар ашиглах эрхийг дуусгавар болгон газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
58

А/58

2017.02.22 Өмнө нь гэр бүлийг хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай Үзэх
59

А/59

2017.02.23 Комисс томилох тухай Үзэх
60

А/60

2017.02.23 Ж.Соёлмаа, П.Сарангэрэл, Б.Энхтүвшин, Ц.Нэргүй, Н.Одгэрэл, С.Сарантогтох, Д.Жаргалсайхан, У.Баярмаа, С.Батжаргал нарыг татах тухай Үзэх
61

А/61

2017.03.07 Дотоод аудитын хороо байгуулах тухай Үзэх
62

А/62

2017.03.07 Чойр хөгжлийн лиг-2017 тэмцээнд оролцох тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
63

А/63

2017.03.07 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
64

А/64

2017.03.09 Цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай Үзэх
65

А/65

2017.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
66

А/66

2017.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
67

А/67

2017.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
68

А/68

2017.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
69

А/69

2017.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
70

А/70

2017.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
71

А/71

2017.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
72

А/ 72

2017.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
73

А/73

2017.03.15 Газар эзэмшүүлэх эрхийг дуусгавар болгох тухай Үзэх
74

А/74

2017.03.15 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, дэд хөтөлбөрийг 2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийн зардлын батлах тухай Үзэх
75

А/75

2017.03.15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
76

А/76

2017.03.15 Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Гомдлын шаардлагыг / орон тооны бус / зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
77

А/77

2017.03.16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
78

А/78

2017.03.16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
79

А/79

2017.03.17 Жендерийн салбар хорооны бүрэлдэхүүн ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
80

А/80

2017.03.17 Салбар комисс байгуулах тухай Үзэх
81

А/81

2017.03.22 Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргүүлж, төрийн жинхэнэ албан хаагч болгох тухай Үзэх
82

А/82

2017.03.24 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
83

А/83

2017.03.24 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
84

А/84

2017.03.24 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
85

А/85

2017.03.24 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
86

А/86

2017.03.24 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
87

А/87

2017.03.24 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
88

А/88

2017.03.24 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
89

А/89

2017.03.28 Тээврийн хэрэгсэл техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах, албан татвар төлбөр хураах тухай Үзэх
90

А/90

2017.03.28 Хурдан морины уралдааныг хориглох тухай Үзэх
91

А/91

2017.03.29 Эрүүл мэндийн хөгжүүлэх дэд хөтөлөрийн задаргаа батлах тухай Үзэх
92

А/92

2017.03.29 Боржигон өв соёлыг өвлүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг зохиог байгуулах комисс томилор тухай Үзэх
93

А/93

2017.03.29 Салбар зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
94

А/94

2017.03.30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
95

А/95

2017.03.31 Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах арга хэмжээний төсөв батлах тухай Үзэх
96

А/96

2017.03.31 Эргүүл шалгалтын ажил зохиог байгуулах тухай Үзэх
97

А/97

2017.04.03 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
98

А/98

2017.04.03 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
99

А/99

2017.04.04 Чойр хөгжлийн лиг тэмцээнийг зохиог байгуулах зардал гаргах тухай Үзэх
100

А/100

2017.04.04 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
101

А/101

2017.04.04 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
102

А/102

2017.04.04 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
103

А/103

2017.04.13 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
104

А/104

2017.04.13 Багцаар батлагдсан төсвийг хувиарилах тухай Үзэх
105

А/105

2017.04.13 Мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай Үзэх
106

А/106

2017.04.13 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
107

А/107

2017.04.13 Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөл шинэчлэн батлах тухай Үзэх
108

А/108

2017.04.14 Аймгийн чадавхи бэхжүүлэх баг байгуулах тухай Үзэх
109

А/109

2017.04.14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
110

А/110

2017.04.21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
111

А/111

2017.04.21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
112

А/112

2017.04.21 Гоц халдварт шүлхий өвчнөөс сэргийлэх вакцинжуулалтыг зохион байгуулах тухай Үзэх
113

А/113

2017.04.24 Спортын бага наадам зохион байгуулах тухай Үзэх
114

А/114

2017.04.25 Хугацаат цэргийн албаны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлага халалтын ажлыг зохион байгуулах тухай Үзэх
115

А/115

2017.04.25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
116

А/116

2017.04.25 П.Насан-Эрдэнэд тусламж олгох тухай Үзэх
117

А/117

2017.04.25 Ч.Батчулуунд тусламж олгох тухай Үзэх
118

А/118

2017.04.25 Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах, дуудлага худалдаа явуулах тухай Үзэх
119

А/119

2017.04.25 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
120

А/120

2017.04.25 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
121

А/121

2017.04.25 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
122

А/122

2017.04.25 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
123

А/123

2017.04.25 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
124

А/124

2017.04.26 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
125

А/125

2017.04.27 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
126

А/126

2017.05.08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
127

А/127

2017.05.10 Аймгийн Засаг даргын шагналын журам шинэчлэн батлах тухай Үзэх
128

А/128

2017.05.10 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
129

А/129

2017.05.10 Үнэлгээний хороог өөрчлөн байгуулах тухай Үзэх
130

А/130

2017.05.10 Үнэлгээний хороог өөрчлөн байгуулах тухай Үзэх
131

А/131

2017.05.10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
132

А/132

2017.05.10 Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн төсвийн задаргаа батлах тухай Үзэх
133

А/133

2017.05.10 Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит спортын бага наадмын төсвийн задаргаа батлах тухай Үзэх
134

А/134

2017.05.10 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
135

А/135

2017.05.10 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
136

А/136

2017.05.10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
137

А/137

2017.05.12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
138

А/138

2017.05.12 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
139

А/139

2017.05.12 Газар эзэмшүүлэх эрх дуусгавар болгох тухай Үзэх
140

А/140

2017.05.15 Газах өмчлүүлэх эзэмшүүлэх, ашиглуулах, төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах тухай Үзэх
141

А/141

2017.05.15 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
142

А/142

2017.05.15 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
143

А/143

2017.05.15 Газар эзэмшүүлэх эрх дуусгавар болгох тухай Үзэх
144

А/144

2017.05.17 Эрх шилжүүлэх тухай Үзэх
145

А/145

2017.05.17 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
146

А/146

2017.05.17 Говьсүмбэр аймгийн жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлэх,тэргүүлэх чиглэл тогтоох тухай Үзэх
147

А/147

2017.05.17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
148

А/148

2017.05.17 Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах арга хэмжээний төсвийн задаргааг өөрчлөн батлах тухай Үзэх
149

А/149

2017.05.17 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
150

А/150

2017.05.19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
151

А/151

2017.05.19 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
152

А/152

2017.05.19 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
153

А/153

2017.05.19 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай Үзэх
154

А/154

2017.05.19 Мал эмнэлгийн ариун цэврийн ажил зохион байгуулах тухай Үзэх
155

А/155

2017.05.22 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох тухай Үзэх
156

А/156

2017.05.23 Орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
157

А/157

2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
158

А/158

2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
159

А/159

2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
160

А/160

2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
161

А/161

2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
162

А/162

2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
163

А/163

2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
164

А/164

2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
165

А/165

2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
166

А/166

2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
167

А/167

2017.05.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
168

    А/168

2017.05.25 Тохижилт бүтээн байгуулалтыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний зардлын задаргааг батлах тухай Үзэх
169

А/169

2017.05.31 Комисс томилох тухай Үзэх
170

А/170

2017.05.31 Г.Алтангэрэл, Н.Одончимэг, М.Мөнгөнбаатар нарыг шагнах тухай Үзэх
171

А/171

2017.05:31 Хүүхдийн дуу хоолойг сонсох өдрийг тогтоох тухай Үзэх
172

А/172

2017.05:31 Газрын хэмжээг баталгаажуулах тухай Үзэх
173

А/173

2017.05:31 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
174

А/174

2017.05:31 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай Үзэх
175

А/175

2017.05:31 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай Үзэх
176

А/176

2017.05:31 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх шийдвэрт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
177

А/177

2017.06.06 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай Үзэх
178

А/178

2017.06.07 Баяр наадам зохион байгуулах тухай Үзэх
179

А/179

2017.06.07 Цэвэр сайхан орчин аян зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
180

А/180

2017.06.07 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
181

А/181

2017.06.08 Мал сүрэгт үзлэг ангилал хийх тухай Үзэх
182

А/182

2017.06.14 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
183

А/183

2017.06.14 Ч.Амарболдод дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
184

А/184

2017.06.14 Д.Азжаргалд тусламж олгох тухай Үзэх
185

А/185

2017.06.14 М.Чинхутагт дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
186

А/186

2017.06.14 Б.Баясгаланд дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
187

А/187

2017.06.14 М.Ганчимэгт дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
188

А/188

2017.06.14 Аймгийн хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх зардал гаргах тухай Үзэх
189

А/189

2017.06.14 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
190

А/190

2017.06.16 Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо байгуулах тухай Үзэх
191

А/191

2017.06.20 Сонгуулийн санал авах өдөр зарим аж ахуйн үйл ажиллхгххг хориглох тухай Үзэх
192

А/192

2017.06.20 Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх Говьсүмбэр аймгийн дэд хөтөлбөрийг батлах тухай Үзэх
193

А/193

2017.06.20 Ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
194

А/194

2017.06.30 Баяр наадмын товыг өөрчлөн батлах тухай Үзэх
195

А/195

2017.07.03 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
196

А/196

2017.07.03 Т.Батсэрээтэр, А.Чимэгмаа, Р.Эрдэнэцэцэг, С.Өнөржаргал, Л.Алтангэрэл, Г.Мөнхсайхан, Т.Лхамжав, Ө.Нэргүй нарыг шагнах тухай Үзэх
197

А/197

2017.07.03 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
198

А/198

2017.07.05 Сонгуулийн санал авах өдөр зарим аж ахуйн үйл ажиллагааг хориглох тухай Үзэх
199

А/199

2017.07.05 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
200

А/200

2017.07 05 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
201

А/201

2017.07.06 Жуух бичиг хэвлүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
202

А/202

2017.07.06 Э.Мөнхзул, Ш.Мэндсайхан, С.Гантулга, Н.Буянжаргал нарыг шагнах тухай Үзэх
203

А/203

2017.07.06 Ёслолын жагсаал зохион байгуулах тухай Үзэх
204

А/204

2017.07.06 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай Үзэх
205

А/205

2017.07.06 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай Үзэх
206

А/206

2017.07.06 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
207

А/207

2017.07.10 Цол олгох тухай Үзэх
208

А/208

2017.07.10 Цол олгох тухай Үзэх
209

А/209

2017.07.10 Цол олгох тухай Үзэх
210

А/210

2017.07.10 Аймгийн начин цол олгох тухай Үзэх
211        А/211  2017.07.10  Аймгийн заан цол олгох тухай Үзэх
212        А/212  2017.07.10  Аймгийн арслан цол олгох тухай Үзэх
 213 Үзэх
 214        А/214  2017.07.25  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 215        А/215  2017.07.25  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 216        А/216  2017.08.01  “Оюутны сургалтын тэтгэлэг” авах иргэнийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг батлах тухай Үзэх
 217        А/217  2017.08.08  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 218        А/218  2017.08.11  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 219        А/219  2017.08.23  АЗД-ын нэрэмжит Сургалтын тэтгэлэг олгох тухай Үзэх
 220        А/220  2017.08.24  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 221        А/221  2017.08.24  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 222        А/222  2017.08.24  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 223        А/223  2017.08.24  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 224        А/224  2017.08.28  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 225        А/225  2017.08.28  Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах тухай Үзэх
 226        А/226  2017.08.29  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 227        А/227  2017.09.08  Үйлдвэр хөдөө, аж ахуйн газрын дэргэдэх Цөм сүргийн үржлийн төвийг өөрчлөн байгуулах тухай Үзэх
 228        А/228  2017.09.08  Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн нэг, хоёрдугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдтэй сургалт зохион байгуулах тухай Үзэх
 229        А/229  2017.09.11  Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
 230        А/230  2017.09.12  Сүмбэр хонь цөм сүрэг Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрыг өөрчлөн байгуулах тухай Үзэх
 231        А/231  2017.09.14  Дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
 232        А/232  2017.09.14  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 233        А/233  2017.09.14  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 234        А/234  2017.09.14  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 235        А/235  2017.09.14  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 236        А/236  2017.09.14  Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
 237        А/237  2017.09.15  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 238        А/238  2017.09.18  О.Цэрэнчимэд, Г.Цэрэндолгор, Б.Болормаа, А.Отгонбаатар, О.Бадамцэцэг нарыг шагнах тухай Үзэх
 239        А/239  2017.09.18  Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
 240        А/240  2017.09.18  “Аймгийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг салбараар хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийг 2017 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, төсвийн залдлыг батлах тухай Үзэх
 241        А/241  2017.09.19  Шилдэг тохижилт, бүтээн байгуулалт бий болгосон иргэн, аж ахуй нэгжид урамшуулах олгох тухай Үзэх
 242 А/242  2017.09.19  Багцалсан төсвийн задаргааг хувиарлах тухай Үзэх
 243  А/243  2017.09.19  Мод тарьж, ургуулсан иргэн, аж ахуй нэгжид урамшуулал олгох тухай Үзэх
 244  А/244  2017.09.19  Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай Үзэх
 245  А/245  2017.09.19  Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх витаминжуулалтыг зохион байгуулах тухай Үзэх
 246  А/246  2017.09.21  Үйлдвэрчний эвлэлийн 100 жилийн ойг тэмдэглэх тухай Үзэх
 247  А/247  2017.09.21  Волейболын өсвөрийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах комисс томилох тухай Үзэх
248  А/248  2017.09.21  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
249  А/249  2017.09.21  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
250  А/250  2017.09.21  Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх шийдвэрт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
 251  А/251  2017.10.02  Гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтыг зохион байгуулах тухай Үзэх
 252  А/252  2017.10.02  Ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
 253  А/253  2017.10.03  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 254  А/254  2017.10.03  Газар ашиглуулах тухай Үзэх
 255  А/255  2017.10.03  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 256  А/256  2017.10.03  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 257  А/257  2017.10.03  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын ажиллах журам, бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай Үзэх
 258  А/258  2017.10.03  “Хөдөөгийн багш нарын спортын наадам”-ыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг батлах тухай Үзэх
 259  А/259  2017.10.04  Эргүүл шалгалтын ажлыг зохион байгуулах тухай Үзэх
 260  А/260  2017.10.04  Нэр өөрчлөх тухай Үзэх
 261  А/261  2017.10.05  Боржигидай сэцэн  яруу найргийн наадам зохион байгуулахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх тухай Үзэх
 262  А/262  2017.10.05  Б.Одгэрэл, Ч.Болортуяа, Ц.Мягмарсүрэн, Г.Шинэцэцэг, Ж.Бадамцэцэг, Г.Дорждэрэм нарыг шагнах тухай Үзэх
 263  А/263  2017.10.06  Ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
 264  А/264  2017.10.06  Журам шинэчлэн батлах тухай Үзэх
 265  А/265  2017.10.16  Хугацаат цэргийн албаны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлага, халалтыг ажлыг зохион байгуулж явуулах тухай Үзэх
 266  А/266  2017.10.16  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 267  А/267  2017.10.17  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 268  А/268  2017.10.17  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 269  А/269  2017.10.26  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 270  А/270  2017.10.31  Комисс байгуулах тухай Үзэх
 271  А/271  2017.10.31  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 272  А/272  2017.10.31  Үзлэг, шинжилгээ зохион байгуулах тухай Үзэх
 273  А/273  2017.10.31  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 274  А/274  2017.10.31  Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 275  А/275  2017.10.31  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 276  А/276  2017.10.31  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 277  А/277  2017.10.31  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 278  А/278  2017.10.31  Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай Үзэх
 279  А/279  2017.10.31  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 280  А/280  2017.10.31  Газар эзэмших эрхийг шилшүүлэх тухай Үзэх
 281  А/281  2017.11.01  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 282  А/282  2017.11.01  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 283  А/283  2017.11.01  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 284  А/284  2017.11.01  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 285  А/285  2017.11.01  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 286  А/286  2017.11.01  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 287  А/287  2017.11.01  Тусгай зөвшөөрөл сунгар тухай Үзэх
 288  А/288  2017.11.02  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 289  А/289  2017.11.03  С.Саранчимэг, Б.Батчимэг, Г.Лхам, П.Хандмаа нарыг шагнах тухай Үзэх
 290  А/290  2017.11.07 Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай Үзэх
 291   А/291  2017.11.07  Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай Үзэх
 292   А/292  2017.11.07  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
 293   А/293  2017.11.07  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
 294   А/294  2017.11.07  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
 295   А/295  2017.11.07  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
 296   А/296  2017.11.07  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
 297   А/297  2017.11.07  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
 298   А/298  2017.11.15  Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох тухай Үзэх
 299   А/299  2017.11.15  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 300  A/300 Үзэх
 301   A/301 Үзэх
 302   A/302 Үзэх
 303   A/303 Үзэх
 304   A/304 Үзэх
 305   A/305 Үзэх
 306   A/306 Үзэх
 307   A/307 Үзэх
 308   A/308 Үзэх
 309   A/309 Үзэх
 310   A/310 Үзэх
 311  A/311 Үзэх
 312  A/312 Үзэх
 313  A/313 Үзэх
 314  A/314  2017.11.28  Мал эмнэлгийн хяналтын цэг байгуулах тухай Үзэх
 315  A/315 Үзэх
 316  A/316  2017.11.28  Комисс томилох тухай Үзэх
 317  A/317  2017.11.30  “Жуух бичиг” хэвлүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
 318  A/318  2017.11.30  Д.Эрдэнэ-Оюун, Н.Эрдэнэцэцэг, Ц.Наранжаргал, Н.Эрдэнэзул нарыг шагнах тухай Үзэх
 319  A/319  2017.11.30  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 320  A/320  2017.11.30  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 321  A/321  2017.11.30  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 322  A/322  2017.11.30  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 323  A/323  2017.12.04  Д.Тамирт төрийн захиргааны албант тушаалын зэрэг дэв олгох тухай Үзэх
 324  A/324  2017.12.04  Хөрөнгө залцуулах тухай Үзэх
 325  A/325  2017.12.04  Аймгийн тэргүүний цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль шалгаруулах журам батлах тухай Үзэх
 326  A/326  2017.12.06  Багцалсан төсвийн задаргааг хуваарилах тухай Үзэх
 327  A/327  2017.12.06  “Соёл, урлагийг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийн задаргааг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
 328  A/328  2017.12.06  “Миний сонингууд” номыг гаргахад дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
 329  A/329  2017.12.06  Шинэ жил зохион байгуулах комисс томилох тухай Үзэх
 330  A/330  2017.12.06  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 331  A/331  2017.12.06  Цагийн хуваарийг батлах тухай Үзэх
 332  A/332  2017.12.06  Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай Үзэх
 333  A/333  2017.12.08  Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
 334  A/334  2017.12.08  Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
 335  A/335  2017.12.08  Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
 336  A/336  2017.12.18  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 337  A/337  2017.12.18  Аймгийн тэргүүний цэцэрлэг, сургууль шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулах тухай Үзэх
 338  A/338 2017.12.18  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 339  A/339 2017.12.08  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 340  A/340 2017.12.08  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 341  A/341  2017.12.18  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
 342  A/342  2017.12.18  Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглох тухай захирамжийг түр түдгэлзүүлэх тухай Үзэх
 343  A/343  2017.12.18  С.Энхтөрд буцалтгүй тусламж олгох тухай Үзэх
 344  A/344  2017.12.18  Төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
 345  A/345  2017.12.18  Өмгөөлөгчдийн зөвлөлд дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
 346  A/346  2017.12.18  Захирамж хүчингүй болгох тухай Үзэх
 347  A/347  2017.12.21  Шинэ жилийн үйл ажиллагааны зардал батлах тухай Үзэх
 348  A/348  2017.12.21  “Хөдөлмөрийн харилцаа, төр хувийн хэвшлийн түншлэл, хөгжлийн төлөө” уралдаанд шалгарсан аж ахуйн нэгж, ажил олгогч урамшуулал олгох тухай Үзэх
 349  A/349  2017.12.21  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 350  A/350  2017.12.21  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 351  A/351  2017.12.21  Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
 352  A/352  2017.12.22  “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Үзэх
 353  A/353  2017.12.25  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
 354  A/354  2017.12.25  Өвөлжилтийн хүндэрлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч  хэрэгжүүлэх тухай Үзэх
 355  A/355  2017.12.25  Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх тухай Үзэх
 356  A/356  2017.12.25  Ө.Бяруузанад тусламж олгох тухай Үзэх
 357  A/357  2017.12.26  Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай Үзэх
 358  A/358  2017.12.26  Аймгийн “2017 оны онцлох байгууллага”-аар шалгаруулах тухай Үзэх
 359  A/359  2017.12.26  Аймгийн “2017 оны онцлох хүн”-ээр шалгаруурах тухай Үзэх
 360  A/360  2017.12.27  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 361  A/361  2017.12.27  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 362  A/362  2017.12.27  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 363  A/363  2017.12.27  Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
 364  A/364  2017.12.27  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 365  A/365  2017.12.28  Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах, дуудлага худалдааг дахин явуулах тухай Үзэх
 366  A/366  2017.12.28  Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
 367  A/367  2017.12.28  Орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө  бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 01 САР А/01-А/28

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 02 САР А/29-А/63

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 03 САР А/64-А/113

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 04 САР А/114-А/144

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 05 САР А/145-А/195

 ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 06 САР А/196-А/222

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 07 САР А/224-А/258

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 08 САР А/259-А/280

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 09 САР А/281-А/316

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 10 САР А/318-А/338