Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2019 оны тогтоолууд

433
Он, сар, өдөр Дугаар Тогтоолын товч утга Үзэх
1 2019.01.29 01 Төрийн албаны тэргүүний ажилтан тэмдэгээр шагнуулах тухай Үзэх
2 2019.03.29 02 Төрийн захиргааны албан хаагчдад зэрэг дэв олгох санал батлах тухай Үзэх
3 2019.05.24 03 Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
4 2019.05.24 04 Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргүүлэх санал батлах тухай Үзэх