ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН 10 ХОНОГ ЭХЭЛЛЭЭ

98

Улаанбурхан, улаанууд өвчний эсрэг нэмэлт дархлаажуулалтад 10-18 насны хүүхдүүдийг хамруулах ажлыг аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/186 дугаар захирамжаар аймгийн хэмжээнд 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2019 оны 05 дугаар сарын 25-ны хооронд :

  • БАЙНГЫН ЦЭГ: Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвд;
  • ТҮР ЦЭГ: Ерөнхий боловсролын 1, 2, 5 дугаар сургууль, Политехник коллежийн байранд;
  • ЯВУУЛЫН ЦЭГ: Сүмбэр сумын хөдөөгийн багийн айл өрх, 1, 2 дугаар багийн алслагдсан хэсэг /Аяганы хонхор, худалдаа үйлчилгээний зах, хувираа хөдөлмөр эрхлэгчид, орон нутагт бүртгэлгүй иргэд/ -т зохион байгуулж эхэллээ.