Төсвийн бүрэлдэхүүн үе шат, төсвийн орлого, зарлагын тухай мэдээллийг Сангийн яамнаас гаргасан “Иргэдийн төсөв 2019” товхимлыг ашиглан хүргэж байна

466