Дотоод сургалт зохион байгууллаа

197

Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан заавар журмын хэрэгжилтийг хангуулах, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст  дотоод сургалтыг  2019 оны 04 дугаар сарын 25-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсээс зохион байгууллаа.

Сургалтаар “Төрийн албаны тухай хуулийн шинэ үзэл баримтлал”, “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний ажилтны ёс зүй” зэрэг сэдвүүдээр мэдээлэл хийж 9 албан хаагч хамрагдлаа.