“Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах заавар журам”-ыг танилцуулж, үүрэг, чиглэл өглөө

139

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс 2019 оны 04 сарын 23-ны өдөр аймгийн  Засаг даргын харьяа хэлтэс агентлагуудын дарга нар болон хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд  Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 03 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах заавар журам”-ыг танилцуулж, үүрэг, чиглэл өгч ажиллав.