Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын орон тоо, цалин санг батлах тухай

954

scan0001

scan0002scan0003 scan0004scan0005 scan0006 scan0007