2016 оны аймгийн “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-гийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний санал /АИТХ-д өргөн барьсан/

318

ЭХ ҮҮСВЭР:

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас итгэлцүүрээр хуваарилагдсан нь /мян.төг/ Орон нутгийн тэнцлийн ашгаас

/мян.төг/

Нийт

/мян.төг/

Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан 981,360.0 400,000.0 1,381,000.0

 

/Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү./