Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө

654

 

Д/д

Төлөвлөгөө

Үзэх

1

 Дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн төлөвлөгөө

татаж авах

2

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн төлөвлөгөөний хэрэгжилт

татаж авах