Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэвийн нэмэгдэл олгосон албан хаагчдын судалгаа

85

       Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэвийг 1996 оноос эхлэн Монгол Улсын Их Хурлын 1995 оны 73 дугаар тогтоолын дагуу олгож эхэлсэн бөгөөд аймгийн хэмжээнд 1996-2016 онд нийт 145 албан хаагчид зэрэг дэвийг ахиулан болон шинээр олгосон байна.

/Дэлгэрэнгүй/