“ХАС” ДЭЛГҮҮРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ГҮЙЦЭТГЭВ

392

“ХАС” ДЭЛГҮҮРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ГҮЙЦЭТГЭВ

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Хас дэлгүүрийн үйл ажиллагаанд Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ. Тус газар нь 1.11.3 кодтой “Худалдаалах үйл ажиллагааны эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг шалгах хяналтын хуудас”-аар Дунд эрсдэлтэй үнэлэгдэв. Шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар 10 заалт бүхий улсын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүлээд байна.

20190221102337 20190221102419