АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ “ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЗЛЭГ” ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

106

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ “ГАМШГААС ХАМГААЛАХ  БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЗЛЭГ” ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ