“Малчдын бүлэг ажиллуулах, бүлгийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх журам”-ын төсөлтэй танилцан саналаа өгнө үү!

361

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах зорилгоор малчдын бүлэг, нөхөрлөл, сайн дурын хэсэг ажиллуулах, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, урамшуулахтай холбоотой харилцааг зохицуулах “Малчдын бүлэг ажиллуулах, бүлгийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх журам”-ыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс боловсруулан журмын төсөлд санал авах ажлыг эхлүүлээд байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан сайтын санал хүсэлт илгээх хэсэгт саналаа өгнө үү.