ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГО ТӨВЛӨРҮҮЛЭЛТ ЭНЭ ОНД 126%-ИЙН БИЕЛЭЛТТЭЙ БАЙНА

270

Аймгийн ИТХ-ын 2017 оны 08 дугаар тогтоолоор 2018 онд газрын төлбөрийн орлого 132 сая төгрөг төвлөрүүлэхээр төлөвлөгөө батлагдсан бөгөөд 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар 166’979’043,34 сая төгрөг төвлөрүүлээд байгаа нь төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 126%-ийн биелэлттэй байна. Үүнд:

  • 50 аж, ахуйн нэгжээс – 144’914’836 төгрөг
  • 265 иргэдээс – 15’825’001 төгрөг
  • 27 төрийн байгууллагаас – 6’236’143 төгрөгийг тус тус төвлөрүүлээд байна.

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР