2018 оны жилийн эцсийн хүн ам, мал, тэжээвэр амьтдын тооллого явагдаж байна

339

101

Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 2018 оны жилийн эцсийн хүн ам, мал, тэжээвэр амьтдын тооллого Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/374, сумын Засаг даргын 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн А/252 дугаар захирамжийн дагуу 2018 оны 12 сарын 07-17 ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. Сүмбэр сумын төвийн 3 багийн 30 хэсэгт 49 тоологч, хөдөөгийн 3 багийн 3 хэсэг 12 тоологч тус тус ажиллаж байна. 12-р сарын 12 ны байдлаар Сүмбэр сумын зургаан багийн тооны нийт тооллогын  явц  70 %-тай байна.

100

104

102