Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар мал сүрэгт ангилалт хийв.

193

Аймгийн Засаг  даргын  2018.05.14-ны А/160 тоот захирамжийн дагуу мал үржлийн  3 нэгж аймгийн дүнгээр 21000 малд ангилалт хийлээ. “Сүмбэр зоо” ХХК МҮТАҮНэгж нь Баянтал сумын 5000 малд, Сүмбэр сумын 8500 малд, “Сүмбэр хишигтэн зоо” ХХК МҮТАҮНэгж 3000 малд, “Хээнций хангайн сүрэг” ХХК МҮТАҮНэгж 4500 малд ангилалтыг тус тус хийсэн байна.

Ангилалтын нэгдсэн дүнгээр цөм сүрэгт 3030, үржлийн сүрэгт 12812, хэрэгцээний сүрэгт 5158, бүгд 21000 бог мал ангилагдав.

8 10