Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

246

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 11 дүгээр сарын 05-ны

өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

 

  1. 2018 оны 10 дүгээр сарын 25-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт танилцуулна.

Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Баянтал, Сүмбэр, Шивээговь сум, зөвлөгөөнд Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 3-5 минутын нэмэлт мэдээлэл хийнэ.

 

Аймгийн Засаг даргаас өгөх үүрэг:

Өгөх үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадварын түвшин тогтоох шалгалтыг 11 сард зохион байгуулна. Мөн Сахилга, хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай Засгийн газрын 2017 оны 01 албан даалгавар, 2018 оны 258 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд шалгалт хийх тул шалгалтанд бэлгэх 2018 оны 11 дүгээр

сарын 19

Бүх байгууллага
2 ЭЙБЛЬ системийг аймаг, сумдын ЗДТГазар, агентлагуудад нэвтрүүлах ажлыг эхлүүлсэн. Иймд системийг бүрэн ашиглаж эхлэх шаардлагатай байна.

Мөн цаашид байгууллагууд Эйбль системийг бүрэн нэвтрүүлэхэд анхаарч шаардлагатай төсөв, хөрөнгийг шийдвэрлэн хамтран ажиллах хэрэгтэй.

2018 оны 11 дүгээр

сарын 19

Бүх байгууллага

 

 

 

 

 

 

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар